Η χρήση του Financial Accounting

Aπό τα πλέον σημαντικά βήματα για μία επιχείρηση είναι η ορθή και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. Αυτό συνεπάγεται ότι η επιχείρηση πρέπει να χαράξει τη στρατηγική της και με βάση αυτή να θέσει συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους. Η οργάνωση και η συλλογή των οικονομικών δεδομένων αποτελούν βασικούς πυλώνες στην αύξηση της κερδοφορίας της επιχείρησης.

Βασική προϋπόθεση και παράγοντας καθοριστικής σημασίας είναι η ροή χρήσιμων πληροφοριών προς τα στελέχη που θα πάρουν αποφάσεις και θα σχεδιάσουν τις επόμενες επιχειρηματικές κινήσεις. Οι πληροφορίες αυτές αποτελούν βάση για τη λήψη έγκαιρων αποφάσεων και για τον ορθό έλεγχο της εικόνας της εταιρείας.

Τα σωστά πληροφοριακά συστήματα (ERP) που μεταφέρουν αυτές τις πληροφορίες μέσα σε μία επιχείρηση, μειώνουν κατά πολύ το επιχειρηματικό ρίσκο και παρέχουν αξιόπιστες λύσεις που μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης.

Οι decision-makers, που συνήθως, ανήκουν στα μεσαία και υψηλά στελέχη μίας επιχείρησης, αναζητούν, στις μέρες μας, όλο και πιο εξελιγμένα συστήματα πληροφορικής. Τα ERP συστήματα μπορούν να δώσουν έγκαιρα και αξιόπιστα όλα τα οικονομικά δεδομένα που θα τους βοηθήσουν να λάβουν σωστές αποφάσεις και να θέσουν τις παραμέτρους/κανόνες της απεικόνισης των οικονομικών δεικτών της εταιρείας τους.

Εξετάζοντας τα κρίσιμα σημεία του Financial Accounting στο σύγχρονο ERP

Cash Flow

Ο ολοκληρωμένος προγραμματισμός και ο έλεγχος των ταμειακών ροών, δηλαδή των εισπράξεων και πληρωμών, είναι από τα πιο κρίσιμα στοιχεία της αποτελεσματικής οικονομικής διαχείρισης.

Ενδεικτικές δυνατότητες του Cash Flow:

  • Εισροές  – Εκροές από λειτουργική δραστηριότητα
  • Προβλέψεις και λοιπές δαπάνες
  • Προϋπολογιστικό Cash Flow vs πραγματικό Cash Flow
PnL Statement

H παρακολούθηση εσόδων-εξόδων και η ανάλυση κόστους αποτελούν θεμελιώδεις δείκτες των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχείρησής σας.
Η χρήση του PnL Statement θα βοηθήσει την παρακολούθηση και αξιολόγηση, στο τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση χρησιμοποιεί τους οικονομικούς της πόρους και στη συνολική οικονομική της υγεία.

Ενδεικτικές δυνατότητες του PnL Statement:

  • Κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων και σύγκρισή τους με προηγούμενες χρήσεις, αλλά και με τον προϋπολογισμό
  • Πολυδιάστατη ανάλυση με χρήση πολλαπλών κριτηρίων και διαστάσεων
Budget

Ο προϋπολογισμός αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές ενότητες της επιχείρησης και τίθεται πάντα ως προτεραιότητα. Η κατάρτιση του Budget μέσω του Soft1ERP αποτελεί κινητήριο μοχλό παρακολούθησης και πρόβλεψης των οικονομικών δεδομένων της εταιρίας.

Ενδεικτικές δυνατότητες Budget:

  • Κατάρτηση προϋπολογισμού εσόδων, αγορών και δαπανών με σενάρια αναθεώρησης
  • Κύκλωμα ροών εργασίας προμηθειών και έγκρισής τους βάσει Budget

Ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης για κάθε κλάδο

Εμπορικές Επιχειρήσεις

Λιανική – POS

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Παροχή Υπηρεσιών

Χρηματοοικονομικά

Διαχείριση Ακινήτων

Παραγωγή

Ξενοδοχεία

Διασυνδεση eshop με εφαρμογές SoftOne

Αυτοματοποιούμε για εσάς όλες τις διαδικασίες και ενημερώσεις που πραγματοποιείτε στο Ε-Shop σας, συνδέοντας το Ηλεκτρονικό σας κατάστημα με την εφαρμογή SoftOne που χρειάζεστε.

Βραβεία και Αναγνώριση

Cloud Excellence Awards

Largest Implementation 2014

indata-x

Softone Partners Network

Βράβειο Εξουσιοδοτημένου Πελάτη 2010

indata-x

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

contact us